فهرست اصلی
رایگان مادام المر
آغازین

 • ۱ آدرس ایمیل
 • ۱۰ کاربر
 • ۲۵ گیگابات فضا
 • گزارشات نا محدود
 • ۲۵ گیگابایت فضای آپلود

20% تخفیف ویژه 15000 ماهانه/
پایه

 • ۳ آدرس ایمیل
 • ۱۵ کاربر
 • ۳۰ گیگابات فضا
 • گزارشات نا محدود
 • ۳۰ گیگابایت فضای آپلود

20% تخفیف ویژه 25000 ماهانه/
حرفه ای

 • ۵ آدرس ایمیل
 • ۲۰ کاربر
 • ۳۵ گیگابات فضا
 • گزارشات نا محدود
 • ۳۵ گیگابایت فضای آپلود

20% تخفیف ویژه 45000 ماهانه/
تجاری

 • ۱۰ آدرس ایمیل
 • ۲۵ کاربر
 • ۴۰ گیگابات فضا
 • گزارشات نا محدود
 • ۴۰ گیگابایت فضای آپلود